• November 24, 2022
  • 187 Views

Modifying WordPress site

  • Freelancer Type
  • Project Duration
  • Level
  • English Level Bilingual
  • Languages Chinese English
exertio theme

Description

މި މަންޒަރުތައް މި ރަށް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ، މީހުންގެ އުޅޭ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކުން ނުފެންނާނެ އެވެ. މިއީ މާފުއްޓެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ބަލާއިރު، އެއް ރަށަކުން އެންމެ ގިނަ ޓެކްސް ދައްކާ ރަށެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސް ހުރި ރަށެވެ. އަދި، ރިސޯޓް ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރާ ރަށް ވެސް މެ އެވެ. މިއީ މީގެ 13 އަހަރު ކުރީގެ މާފުއްޓެއް ނޫނެވެ. ރަށް ވަނީ ހަލަބޮލިވެފަ އެވެ. އިރު އެރީއްސުރެ މެންދަމުން އަލިވަންދެން ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ޓޫރިސްޓުންނެވެ. މަގުތަކުގައި މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ފެނުނު ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަ އެއްވެސް މަންޒަރެއް މިހާރަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މާފުށީ ރައްޔިތުން ވެސް އެއާ އެކު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބިނާ ވެފައި އޮތީ ޓޫރިޒަމަށެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެންހެން ވެސް އުޅެނީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނުވަތަ އެއާ ގުޅިފައިވާ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

Project ID:RH-2969-lancer

exertio theme

Send Your Proposal

Project Expired

Budget
MVR345.00
Fixed

Expired

Vivien Osinski @VivienOsinski

Member since November 18, 2022
View Profile

About The Employer

  • Australia
  • 1 Projects completed
  • Payment Method
  • Email Verified
exertio theme

More from Vivien Osinski @VivienOsinski

Report Project

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.